woensdag 6 december 2023
 

Over ons

 

Stage vacature

Werkzaamheden bij Stichting NSA voor student Sportkunde 2023-2024
 
Sportadviesbureau Stichting NSA heeft ruim vijfentachtig jaar ervaring met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van (breedte)sport en beweging in verschillende maatschappelijke contexten. De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de wijk en op school. Ons landelijke sportadviesbureau is een zelfstandige stichting die gevestigd is in Soest en wordt aangestuurd door Sportservice Noord-Brabant. 
 
De NSA werkt regelmatig samen met stagiaires van diverse opleidingen Sportkunde. Dat bevalt van beide kanten erg goed!
 
Een toekomstig stagiair(e) kan bij Stichting NSA rekenen op een leerzame werkplek met grote zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk dat de stagiair(e) zich kan ontwikkelen binnen het gebied waarin zijn of haar eigen interesses en competenties liggen. Tijdens de stage geven we de stagiair(e) dan ook de ruimte om deze persoonlijke kenmerken te ontdekken en zich daarin te profileren. 
Een stage bij de NSA zal goed aansluiten op de opleiding Sportkunde. Vergaarde theoretische kennis kan direct worden toegepast in de praktijksituatie. Daarnaast leveren de praktijkervaringen de student input om tijdens zijn of haar opleiding op te reflecteren en de theorie beter te vertalen naar een praktische context. 
 
NSA-consultant Peter van Diermen zal de student begeleiden en ziet hem/haar graag minimaal 2 dagen per week op kantoor in Soest. Deze consultant is het aanspreekpunt voor de student. Zodra student of begeleider behoefte heeft aan een gesprek over voortgang taken en/of over het ontwikkelingstraject van de student, kan een dergelijk gesprek naar behoefte plaatsvinden. De stagevergoeding bedraagt maximaal € 250,- per maand. 
 
Op dit moment is Sport, management en ondernemen (SM&O) -student Joeri Ebbelaar bezig aan zijn stage bij de NSA, zijn stage loopt door tot augustus 2023 en er kan dus een overlap plaatsvinden met jouw stage.
 
Als stagiair bij de NSA ben ik zelfstandig aan het werk en houd ik me met meerdere projecten bezig. Binnen elk project heb ik mijn eigen taak waar ik verantwoordelijk voor ben. Dit heeft ertoe geleid dat ik als volwaardig collega word beschouwd binnen de NSA. De volgende zaken spreken mij erg aan binnen de NSA:
- De informele werksfeer: Met vragen kan ik altijd bij mijn begeleider terecht;
- De leuke collega’s: Humor staat hoog in het vaandel bij de NSA en er is altijd tijd voor een grapje en een potje darts;
- De kleine organisatie: Iedereen heeft zijn eigen sterke punten, waardoor er ook naar jouw mening als stagiair gevraagd wordt;
- Flexibiliteit: Ik kan mijn stagedagen en stage-uren zelf per week invullen of er voor kiezen om een keer een dag thuis te werken. Tevens wordt er vanuit de NSA goed meegedacht over verschillende afstudeeronderwerpen.
 
 
Ik ga wekelijks met plezier naar mijn stage toe. Daarnaast houd ik genoeg tijd over voor mijn studie, sport en andere leuke dingen. Doordat de NSA zo soepel en flexibel is, vind ik het juist veel leuker om bij vergaderingen en dergelijke aanwezig te zijn. Je merkt hier dat jouw inspanningen als stagiair gewaardeerd worden! 
 
Op dit moment kan de NSA een stagiair(e) voornamelijk betrekken bij het project: verenigingsondersteuning. 
 
1. Verenigingsondersteuning 
 
Nederland telt een groot aantal sportverenigingen. Binnen deze verenigingen kunnen verschillende problemen ontstaan die de goede werking ervan belemmeren. Deze problemen kunnen te maken hebben met beleid, maar ook met financiën, bijvoorbeeld moeite om de begroting rond te krijgen.
 
Om inzicht te krijgen in deze knelpunten, kunnen we een knelpuntenanalyse uitvoeren met behulp van de tool van de Stichting NSA. Dit doen we door een enquête te houden onder alle verenigingen binnen een gemeente. De resultaten van de enquête helpen ons om de knelpunten te identificeren. Vervolgens wordt er een symposium georganiseerd waarbij jij als projectleider optreedt.
 
Het doel van het symposium is om de geïdentificeerde knelpunten te bespreken en effectieve strategieën te ontwikkelen om ze aan te pakken. We willen op een gestructureerde manier oplossingen vinden voor de uitdagingen waarmee de sportverenigingen te maken hebben. Dit zal de ontwikkeling en werking van de vereniging ten goede komen en de leden meer mogelijkheden bieden om optimaal van hun sportervaring te genieten.
 
Uiteindelijk lever je een rapport aan om sportvereniging(en) te voorzien van nuttige en bruikbare informatie waarmee zij hun functioneren kunnen verbeteren. Het rapport zal dienen als een leidraad voor het nemen van strategische beslissingen en het implementeren van effectieve oplossingen om de werking van de sportvereniging te optimaliseren en eventuele knelpunten te verminderen of op te lossen.
 
Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze taak contact op met consultant Peter van Diermen via T: 088 246 81 00 of stuur een e-mail naar p.van.diermen@sportalliantie.nl 
 
 

Eerste Sportcafé bijeenkomst van Sportplatform een succes

Op 5 juni werd het eerste Sportcafé georganiseerd op initiatief van Sportplatform Bunschoten. Het Sportcafé is er om op verschillende momenten in het jaar met verenigingen en sportaanbieders samen te komen om inzicht te krijgen in hun behoeften en wensen en hun handvatten te geven om verder te ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van de sportverenigingen en sportaanbieders is opdracht gegeven aan de NSA om een knelpuntenanalyse binnen de gemeente Bunschoten uit te voeren. Joeri Ebbelaar was gedurende deze analyse de projectleider. De afgelopen maanden is er input verzameld. Tijdens het Sportcafé werden de grootste knelpunten onder de loep gelegd in een workshop voor belangstellende verenigingen.

De avond werd geopend door Wethouder Peter van Asselt, gevolgd door een woord van de voorzitter van het Sportplatform, Hans van Tricht. Samen blikten zij terug op afgelopen jaar met de bezigheden van het Sportplatform. Daarnaast stonden de thema’s Ledenwerving en Vrijwilligersbeleid op het programma.

Tijdens de plenaire sessies behandelde Carlo Koelewijn (JOGG-Teamfit Coach Utrecht) de mogelijkheden tot het realiseren van een gezonde(re) kantine. Hij gaf aan dat het hier gaat om een gezond en verantwoord aanbod op het menu naast de bekende drankjes en snacks. Carlo komt op verzoek bij verenigingen langs. Hij geeft advies en begeleiding in een uitbreiding van het assortiment van de kantine.

Onder leiding van Peter van Diermen (Nederlandse Sport Alliantie) werd er op een interactieve manier nagedacht over vrijwilligers en beleid. Hoofddoel van de workshop was om de deelnemers tips en trics te geven, waarmee ze direct aan de slag kunnen gaan binnen hun vereniging of organisatie. Vragen werden behandeld als: wie zijn vrijwilligers, ervaringen, knelpunten, beleid, motieven, werving en behoud van vrijwilligers.

Peter van Diermen na afloop: “De deelnemende verenigingen en organisaties deden zeer actief mee en dat leverde mooie discussies en uitwisselingen van ideeën en gedachten op.”

Een van de reacties: “De workshop was erg nuttig. Het heeft mij en de andere deelnemers mooie handvatten gegeven over het omgaan met en werven van vrijwilligers. Je merkte dat in de workshops de deelnemers ook van elkaar leerden. Er was een goede wisselwerking.”

En: “Erg leerzaam, ik zat bij het vrijwilligers gedeelte en dat was erg leuk, goede spreker, top! Goed bezig zo jullie club!”

 

Knelpuntenanalyse Gemeente Bunschoten

Begin februari is er in samenwerking met het Sportplatform Bunschoten een start gemaakt met een knelpuntenanalyse in uitvoering voor de Gemeente Bunschoten.

Dit project kent drie fases:

·        De voorbereidingsfase: het analyseren, het inventariseren en verwerken van diverse wensen en behoeften van sport- en beweegaanbieders ten aanzien van verenigingsondersteuning, vrijwilligersbeleid en het preventieakkoord. Door middel van een enquête wordt dit achterhaald. 

De verwerking van gegevens zal in kaart brengen wat de wensen en behoeftes van sport- en beweegaanbieders zijn op het gebied van verenigingsondersteuning, vrijwilligersbeleid en het preventieakkoord.

·        Realisatiefase: in deze fase staat de organisatie van het vereniging ondersteuningsproject centraal. In diverse vormen kan dit project gerealiseerd worden (themadag, minisymposium en/of workshop).

·        Evaluatiefase: het evalueren van het project. Er kunnen afspraken gemaakt worden ten aanzien van de nazorg van de naar voren gekomen knelpunten van sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente Bunschoten. Deze evaluatie zal dan schriftelijk worden vastgelegd met conclusies en aanbevelingen voor een eventueel vervolg binnen de gemeente. Dit betreft een adviesrapport.

Vol enthousiasme zijn we achter de schermen al bezig geweest en zijn dan ook erg benieuwd welke knelpunten binnen sport- en beweegaanbieders naar voren komen. Om een duidelijk beeld te creëren wordt hier analytisch naar gekeken.

Ondertussen is de enquête al naar de betrokken partijen gestuurd. De aankomende twee weken worden de uitkomsten duidelijk. Na deze uitkomsten wordt er een rapport gemaakt om de resultaten inzichtelijk te maken.

Positieve auditering

Eind januari heeft de stichting NSA officieel bericht gekregen van de NOC*NSF, met daarin het heugelijke feit dat de opleidingen Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 1, 2 en 3 positief geauditeerd zijn. Eens in de 4 jaar worden de bondsopleidingen die binnen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) vallen geauditeerd.

Het doel van deze audits is om te checken of de verschillende bonden werken volgens de afspraken van NOC*NSF en de Academie voor Sportkader (ASK) zoals die zijn vastgelegd in de KSS.

Audit
Een auditering wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Eens in de vier jaar door de Stichting NSA zelf (interne audit) en eens in de vier jaar door de ASK. Dit betreft de externe audit. Bij goedkeuring wordt de licentie met vier jaar verlengd.

Het doel van de audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de Kwalificatie Structuur Sport en de daarop gebaseerde model toets documenten.

Een audit kent vijf procesvormen:

1. Deskresearch waarbij alle officiële documenten moeten voldoen aan de KSS

2. Onderzoeken of de portfolio’s juist worden beoordeeld (steekproef met verantwoording van de ingevulde protocollen)

3. Visitatie van een praktijk examen (PVB) waarbij gekeken wordt of de afnamecondities volgens afspraak zijn, en of de PVB-beoordelaar op een juiste manier te werk gaat.

4. Afsluitend gesprek met de Toetsingscommissie waarin de eerste bevindingen worden gedeeld

5. Uitslag met een verslag over de audit met tips en aanbevelingen die voor de volgende audit gerealiseerd moeten worden

Door de positieve audit mag de NSA het logo van NOC*NSF op de diploma’s voeren, zijn we Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) erkend en geeft dit diploma de landelijke erkenning dat een cursist bevoegd en bekwaam is om (assistent) sportleider te zijn.

Opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR)
De NSA kan voor uw organisatie ook deze opleiding verzorgen. Dit doen wij vaak voor:
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- De onderkant maatschappij jongeren
- Top 600 criminele jongeren
- Pedagogisch medewerkers
- Naschoolse opvang
- Beginnende jonge trainers 

In de opleiding LSR krijg je talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden aangereikt om leiding te kunnen geven aan sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. De opleiding LSR past erg goed in het Sport- en Preventieakkoord (sportstimulering in de buurt/ ieder kind heeft recht op opgeleid kader)

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Leider Sportieve Recreatie!

 

De NSA

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de wijk en op school. Ons landelijke sportadviesbureau is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door Sportservice Noord-Brabant.

Sportadviesbureau NSA heeft ruim tachtig jaar ervaring met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van (breedte)sport en beweging in verschillende maatschappelijke contexten.

Ons landelijke sportadviesbureau is gevestigd in Soest en maakt deel uit van Sportservice Noord-Brabant. In totaal werken ruim zestig medewerkers samen in multidisciplinaire teams vanuit zes locaties.

Wij werken in opdracht van overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, lokale sportverenigingen en landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden. Daarnaast zijn we in toenemende mate actief binnen onderwijs, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de buurt en op school. Dit realiseren wij met een uitgebreid portfolio aan diensten en producten waarmee wij opdrachtgevers ondersteunen bij hun vraagstukken op het terrein van onder andere sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, diversiteit, gezondheid en waarden en normen.

Lees meer over onze activiteiten bij:
Visie en missie
Werkwijze

De NSA heeft een Vertrouwenscontactpersoon: Marian Berg
Als je last hebt van grensoverschrijdend gedrag tijdens je opleiding LSR of bij het
uitvoeren van werkzaamheden in je beroepspraktijk en je wilt iemand in vertrouwen spreken kan je haar bellen op 06-28816828 of mailen via: info@sportalliantie.nl 
meer weten

Neem voor meer informatie contact op via: T 088 246 81 00 of stuur ons een e-mail.

Contactformulier


 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer