vrijdag 23 februari 2024
 
Fair Play op MAVO Schravelant

MAVO Schravelant in Schiedam is het schooljaar 2012-2013 gestart met een project over sport. Binnen het project worden drie thema's onderscheiden: voedingsleer, hygiëne en omgang met elkaar. Om invulling te geven aan dit laatste thema heeft MAVO Schravelant gekozen voor een aanbod van een basis- en verdiepingsclinic Fair Play aan twee groepen leerlingen.


Zelf ondervinden
In de wekelijkse gymles gaat het over sport met en tegen elkaar. Die situatie vormt een uitgelezen moment om specifiek in te gaan op Fair Play. Wat is dat eigenlijk? Hebben jongeren wel eens gehoord van Fair Play? Tijdens de clinics over dit onderwerp, die zijn ingepland in het reguliere sportrooster van de Schravelant- leerlingen, laat de NSA-docent de jongeren vooral zélf aan het woord. Het is een vorm van explorerend lesgeven. Door tactische vragen te stellen gaan ze zelf op zoek naar het antwoord. De lesstof en de theorie dringen op deze manier beter door en leidt tot dialoog. En dat is precies wat we willen; het gesprek op gang brengen door het jongeren aan den lijve te laten ondervinden. De clinic Fair Play maakt ze op deze manier bewust van wat Fair Play is, hoe ze het kunnen herkennen en er zelf mee omgaan.

Aspecten van Fair Play
De Fair Play bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de gymzaal of op het sportveld. De drie belangrijke aspecten die bij Fair Play centraal staan zijn hierbij goed zichtbaar voor iedereen opgehangen. Het gaat om:

 

  • Omgaan met regels
  • Omgaan met elkaar
  • Gelijke kansen

Omgaan met regels wordt tijdens één van de clinics via een basketbalspelsituatie behandeld. Interpretatie van, draagvlak voor en de toepassing van regels staan hierbij centraal. Tijdens een sessie sumo-worstelen wordt het onderwerp 'omgaan met elkaar' van diverse kanten belicht en komen conflictsituaties aan de orde. De ervaring met het laatste aspect 'Gelijke kansen' wordt tot slot opgedaan vanuit het spel touwtrekken met in het bijzonder aandacht voor de relatie tussen gelijkheid in teams en winst/verlies.

Wisselwerking alle betrokkenen
Het succes van een clinic als deze staat of valt met de ervaring en inzet van alle betrokkenen bij de bijeenkomst. NSA-docent Lilian Siepman geeft aan dat bij de eerste inventarisatie van één van de groepen van MAVO Schravelant weinig leerlingen lid bleken te zijn van een sportvereniging."De interactie tussen leerlingen en de docent kwam hierdoor in eerste instantie wat lastig op gang. Echter tijdens de spelvormen deden de leerlingen heel enthousiast mee en bleken ze graag te bewegen, vrijwel alle sport en spelvormen worden fanatiek meegedaan. De interactie werd daardoor ook veel groter. Het gesprek kwam op gang en de leerlingen wilden de afspraken die gemaakt werden heel graag direct toepassen. De vakleerkracht gymnastiek, tevens mentor van een van de klassen, heeft op individueel niveau ook nog enkele kinderen aangesproken op fair play gedrag. Wat maakt sport sportief, hoe ga je met respect met elkaar om, welke regels spreken we af en kennen we deze regels ook, hoe kunnen we het zo inrichten dat we allemaal mee kunnen doen. Dit zijn allemaal onderwerpen die ruim aan bod zijn gekomen”, aldus Lilian Siepman.

Informatie
Meer weten over mogelijkheden van Clinic Fair Play ook binnen uw onderwijsinstelling?
Neemt u dan contact op met consultant Bep Timmer, T 088 246 81 00. 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer